Direct gratis advies:

0487 - 59 78 50

Wat zijn de kosten?

U betaalt ons niets!
In de Nederlandse wet is geregeld dat de redelijke kosten (buiten rechte) van juridische bijstand betaald moeten worden door de aansprakelijke partij. De nota gaat dan ook rechtstreeks naar de aansprakelijke partij, in de meeste gevallen een verzekeringsmaatschappij. Onze dienstverlening kost u dus niets!

Care Letselschade werkt op uurbasis. Dit is voor alle partijen het meest transparant. Wanneer u zelf mede-aansprakelijk bent, of er is sprake van een deel eigen schuld, dan zijn ook ónze kosten maar voor een deel verhaalbaar. In een dergelijk geval maken wij met u vooraf duidelijke afspraken over de eventuele kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

PIV-overeenkomst
Met een groot aantal verzekeraars hebben wij een overeenkomst over de buitengerechtelijke kosten gesloten. Dit betreft de zogenaamde PIV-overeenkomst Buitengerechtelijke kosten belangenbehartiger (PIV staat voor Personenschade Instituut van Verzekeraars). Voor de inhoud van deze overeenkomst verwijzen wij u graag naar: www.stichtingpiv.nl

Deze overeenkomst houdt in dat wij van de aansprakelijke verzekeraar een voorschot ontvangen, zodat wij de kosten van het opvragen van medische informatie, de kosten van medische advisering en uw behandelkosten kunnen financieren. Na afwikkeling van uw schade wordt het voorschot verrekend met de aansprakelijke partij, afhankelijk van de omvang van uw schade.

Het belangrijkste voordeel van deze overeenkomst voor ú is dat wij ons volledig kunnen richten op uw herstel en uw schadevergoeding. Er hoeft immers geen (tussentijdse) discussie met de verzekeraar gevoerd te worden over de redelijkheid van de omvang van onze kosten, uw schade. Helder én transparant én in uw belang!

Met de volgende verzekeraars sloot Care Letselschade een bilaterale overeenkomst met betrekking tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van haar cliënten:

– Achmea Schadeverzekeringen (hieronder vallen Avero, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Inshared en HEMA Verzekeringen)
– Aegon Schade
– Allianz Nederland Schade  (hieronder vallen London Verzekeringen, AllSecur, Orion Direct en Allianz)
– Ansvar Idéa
– ASR Verzekeringen (hieronder valt De Europeesche Verzekeringen)
– Bovemij Schadeverzekering-Maatschappij
– Delta Lloyd Groep (hieronder vallen Delta Lloyd, Erasmus, NOWM en Ohra)
– De Goudse
– Generali Schadeverzekering maatschappij
– Klaverblad Onderlinge Verz.mij en Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij (tot 08-05-2015)
– MediRisk
– Nationale Nederlanden
– Noordhollandsche van 1816 Schadeverzekeringsmaatschappij (nu NH 1816)
– Onderlinge verzekeringen Overheid (OVO)
– Reaal Verzekeringen (hieronder valt Proteq)
– Rialto Verzekeringen
– Stichting Waarborgfonds Motorverkeer
– TVM verzekeringen N.V.
– Unigarant (UVM)
– Univé Schade
– VvAA Groep
– ZLM Verzekeringen

 

Algemene voorwaarden Care Letselschade B.V.
Algemene voorwaarden Care Letselschade B.V. Model 1501

 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan:

Care Letselschade BV: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Care Letselschade B.V. , gevestigd te Beneden-Leeuwen aan Zandstraat 71 (6658 CN)

Opdrachtgever: cliënt, zijnde iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Care Letselschade BV een overeenkomst van opdracht aangaat.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verricht door Care Letselschade BV, tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Als ook opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn toch slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Care Letselschade BV uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever.

 

 1. Opdracht en uitvoering

Opdrachten, die worden verstrekt aan personen, werkzaam bij Care Letselschade BV, worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Care Letselschade BV.

Care Letselschade BV sluit de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, alsmede van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, uit. Care Letselschade BV neemt bij de uitvoering  van haar opdrachten een inspanningsverplichting op zich en neemt daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

 

 1. Inschakeling derden

Care Letselschade BV is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht niet tot haar organisatie behorende derden in te schakelen. Care Letselschade BV neemt daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht en overlegt tevoren zo veel mogelijk met opdrachtgever. Care Letselschade BV is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Care Letselschade BV is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid

Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Care Letselschade BV dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat krachtens de door Care Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, tot een maximum schadebedrag van € 1.000.000,- ,  vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Care Letselschade BV is slechts aansprakelijk voor directe schade welke is, dan wel wordt veroorzaakt door haar handelen of nalaten. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Care Letselschade BV in verband met de betreffende opdracht aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.  Care Letselschade BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade die is gelegen in het verloren zijn gegaan van gegevens dan wel winstderving. Care Letselschade BV is verder niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ontoereikende medewerking van opdrachtgever, haar door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, dan wel voor immateriële schade. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij

Care Letselschade BV, binnen 1 jaar nadat men bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop men de aansprakelijkheid baseert.

 

 1. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Care Letselschade BV tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit de door Care Letselschade BV voor opdrachtgever verrichtte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van Care Letselschade BV.

 

 1. Honorarium

Voor de uitvoering van de opdracht is het honorarium, vermeerderd met eventuele specialisatiefactor, verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting verschuldigd (de zogenaamde buitengerechtelijke kosten volgens artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek). Tenzij anders overeengekomen wordt het honorarium berekend op basis van gewerkte uren. Het uurtarief wordt periodiek vastgesteld. Onder verschotten wordt verstaan uitgaven aan derden. Voor reiskosten wordt een periodiek vast te stellen kilometervergoeding gehanteerd, naast de reistijd. De opdrachtgever wordt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, geen kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever stemt er mee in, dat Care Letselschade BV de buitengerechtelijke kosten bij de aansprakelijke partij in rekening brengt en draagt de aanspraak van deze kosten over aan Care Letselschade BV.

 

 1. Honorarium conform PIV-staffel

Care Letselschade BV is deelnemer aan de PIV overeenkomst BGK (buitengerechtelijke kosten). De PIV is de Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars. Dit betekent, dat met de bij deze regeling aangesloten verzekeraars een overeenkomst is gesloten over de hoogte van de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten bij gebleken aansprakelijkheid. Voor een toelichting op deze overeenkomst verwijzen wij u naar www.stichtingpiv.nl. Indien de opdrachtgever gemotiveerd aangeeft  zich niet met afwikkeling van de buitengerechtelijke kosten op basis van deze overeenkomst te kunnen verenigen, zal op basis van het gewone honorarium worden afgewikkeld.

 

 1. Verplichting

De opdrachtgever verplicht zich om alle in verband met de behandeling van zijn zaak gewenste medewerking te verlenen, de juiste en relevante  inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken te overleggen. Mocht u in een schuldsanering (WSNP) zitten, dan is dat van belang voor de regeling van uw letselschade. U verplicht  zich ons hier ook van in kennis te stellen.

 

 1. Stichting beheer derdengelden

Care Letselschade BV heeft een Stichting Beheer Derdengelden voor betalingen van schadevergoedingen aan opdrachtgevers. Ontvangen gelden worden zo spoedig mogelijk doorbetaald aan opdrachtgever. In overleg met opdrachtgever kan worden overeengekomen dat verrekening van kosten zal plaatsvinden, bijvoorbeeld met kosten van de door Care Letselschade BV verrichtte werkzaamheden.

 

 1. Beëindiging

Opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht te allen tijde opzeggen. Opdrachtgever is dan wel, conform artikel 7 en na schriftelijke aanmaning, de niet verhaalde buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Care Letselschade BV.

 

 1. Archivering

Care Letselschade BV stelt het originele dossier ter beschikking aan de opdrachtgever. Care Letselschade BV bewaart gesloten dossiers gedurende 5 jaar in digitale versie. Daarna kan het dossier zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

 

 1. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Care Letselschade BV is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden Model 1501

Klik hier om de algemene voorwaarden af te drukken (pdf bestand).


Deel deze pagina:Zie ook:

 

Heeft u gratis advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!


Volg ons op Facebook

Contact

Care Letselschade B.V.
Zandstraat 71
6658 CN BENEDEN-LEEUWEN

Route plannen

KvK nummer: 512 333 55
Telefoon: 0487-59 78 50
E-mail: info@careletsel.nl

Care Letselschade in Nederland