Direct gratis advies:

0487 - 59 78 50

Letsel Friesland

Wapen van de provincie Friesland - Care LetselschadeBent u woonachtig in de provincie Friesland en u wordt geconfronteerd met een letselschade zaak? Neem contact  met ons op en wij begeleiden en adviseren u over het verloop van uw schadezaak.

De ervaring leert, dat het erg lastig is om de weg te vinden in het woud van wet- en regelgeving omtrent het verhalen van letsel- of overlijdensschade. Steeds meer mensen die slachtoffer van een ongeval zijn en vanuit het niets in een dergelijke situatie terechtkomen, geven daarom de voorkeur aan hulp van buitenaf. De zeer ervaren letselspecialisten van Care Letselschade begeleiden u in het totale letselschadetraject.

Bent u woonachtig in Friesland of in de steden Abbegea , Abbega , Abbegeasterkeatting , Abbegaasterketting , Abbenwier , Abbewier , Iewier , Jewier , Achlum , Aekinga , Akkrum , Akmarijp , Eagmaryp , Aldeboarn , Aldegea , Oudega , Aldemardum , Oudemirdum , Ald Terp , Aldtsjerk , Oudkerk , Aldwâldmersyl , Allingawier , Anjum , Eanjum , Anneburen , Annabuorren , Appelscha , Appelskea , Arkens , Arkum , Arum , Atzeburen , Augsbuurt-Lutjewoude , Lytsewâld , Augustinusga , Stynsgea , Baaiduinen , Baaium , Baijum , Baard , Baarderburen , Baardbuorren , Baburen , Bakhúzen , Bakhuizen , Bakkeveen , Bakkefean , Balk , Ballingbuur , Ballum , Bantega , Bartlehiem , Bears , Beers , Beetgum , Bitgum , Beetgumermolen , Bitgummole , Beetsterzwaag , Beetstersweach , Berlikum , Berltsum , Betterwird , Betterwurd , Blauhûs , Blauwhuis , Blauwverlaat , Blauforlaet , Blesdijke , Blessum , Blije , Boatebuorren , Boazum , Bozum , Boelenslaan , Boelensloane , Boekelte , Boekhorst , Boer , Boijl , Boksum , Bollingawier , Bollingwier , Bolsward , Boalsert , Bonkwert , Bonkwerd , Bontebok , ergum , Boarnburgum , Boornzwaag , Boarnsweach , Bornwird , Boarnwert , Bornwirdhuizen , Boarnwerthuzen , Brandeburen , Brânbuorren , Brantgum , Breezanddijk , Breesândyk , Britsum , Britswert , Britswerd , Broek , Broek-Noord , Broeksterwoude , Broeksterwâld , Buitenpost , Bûtenpost , Buitenstverlaat , Bûtenstfallaat , Burdaard , Buren , Bueren , Burgum , Bergum , Burgumerdaam , Bergumerdam , Burgwerd , Burchwert , Burstum , Birstum , Burum , Buweklooster , Bouwekleaster , Commissiepolle , Cornjum , Koarnjum , Cornwerd , Koarnwert , Damwoude , Damwâld , Dearsum , De Bargebek , Bargebek , De Bels , De Blesse , De Blijnse , De Blokken , Dedgum , Dedzjum , De Gaasten , De Gaastmar , Gaastmeer , De Grits , De Harste , De Hel , De Him , De Hoeve , De Hommerts , Hommerts , Deinum , De Keegen , De Kliuw , De Knipe , De Knolle , De Kolk , De Kooi , De Kooten , De Koaten , De Laatste Stuiver , De Lêste Stuver , Delbuorren , Delburen , Delfstrahuizen , De Lytse Gaastmar , Kleine Gaastmeer , De Pôle , De Rijlst , De Ryp , De Schans , De Tike , De Trynwâlden , Trijnwouden , De Valom , De Falom , De Veenhoop , De Feanhoop , De Wijngaarden , De Wyngaarden , De Wilgen , De Wylgen , Dijken , Diken , Dijkshorne , Dykshoarne , Dijksterburen , Dyksterbuorren , Dijksterhuizen , Dyksterhuzen , Doijum , Doaium , Dokkum , Dokkumer Nieuwe Zijlen , Dokkumer Nije Silen , Domwier , Dongjum , Doanjum , Doniaburen , Doniaga , Dunegea , Donkerbroek , Drachten , Drachten Azeven , Drachtstercompagnie , Draeisterhuzen , Draaisterhuizen , Drieboerehuizen , Trijeboerehuzen , Driesum , Driezum , Drogeham , Droegeham , Dronrijp , Dronryp , Drylts , IJlst , Eagum , Earnewâld , Eernewoude , Easterboarn , Oosterboorn , Easterein , Oosterend , Easterlittens , Oosterlittens , Eastermar , Oostermeer , Easterwierrum , Oosterwierum , Easthim , Oosthem , Echten , Echtenerbrug , Ee , Ie , Eemswoude , Ymswâlde , Eesterga , Egbertsgaasten , Ealahúzen , Elahuizen , Elsloo , Elslo , Engelum , Ingelum , Engwier , Engwierum , Ingwierrum , Exmorra , Eksmoarre , Exmorrazijl , Eksmoarresyl , Ezumazijl , Iezumasyl , Farebuorren , Fatum , Ferwert , Ferwoude , Ferwâlde , Feytebuorren , Fijfhûs , Vijfhuis , Finkeburen , Finkebuorren , Finkum , Firdgum , Furdgum , Fiskersbuorren , Vissersburen , Flânsum , Fochteloo , De Fochtel , Folgeren , De Folgeren , Follega , Folsgeare , Folsgare , Formerum , Formerum aan Zee , Foudgum , Franeker , Frjentsjer , Friens , Frieschepalen , Fryske Peallen , Fûns , Gaast , Galamadammen , Galhoek , Garyp , Garijp , Gau , Gauw , Gerkesklooster , Gerkeskleaster , Gerkesklooster-Stroobos , Gerkeskleaster-Strobos , Gersloot , Gersleat , Gietersebrug , Gytsjerk , Giekerk , Gytsjerksterhoeke , Giekerkerhoek , Ginnum , Goaiïngea , Goënga , Goëngahuizen , Goaiïngahuzen , Goingarijp , Gooium , Gorredijk , De Gordyk , Goutum , Gracht , Grauwe Kat , Greonterp , Groot Medhuizen , Grut Midhuzen , Grote Wiske , Grou , ’t Haantje , Halfweg , Hallum , Hallumerhoeke , Hamshorn , Hamsherne , Hantum , Hantumerhoek , Hantumerhoeke , Hantumeruitburen , Hantumerútbuorren , Hantumhuizen , Hantumhuzen , Harich , Harich Westerein , Harich Westerend , Harkema , De Harkema , Harkezijl , Harlingen , Harns , Hartwerd , Hartwert , Haskerdijken , Haskerdiken , Haskerhorne , Haskerhoarne , Hatsum , Haule , De Haule , Haulerwijk , Haulerwyk , Hayum , Hee , Heechhiem , ’t Heechhout , Heech , Heeg , Heerenveen , It Hearrenfean , Hegebeintum , Heide , Himmelum , Hemert , Himert , Hempens , Himpens , Hemrik , Herbaijum , Hjerbeam , Hesens , Hiaure , Hichtum , Hidaard , Hieslum , Hijum , Hyum , Hilaard , Hijlaard , Hinnaard , Hennaard , Hitzum , Hitsum , Hoek , Hollum , Holwerd , Holwert , It Heechsân , Hoogzand-Oostermeer , Heaburgen , Hooibergen , Hoog-Duurswoude , Heech Duerswâld , Hooidammen , De Headammen , Hoorn , Hoornsterzwaag , Hoarnstersweach , Hoptille , Horp , Houtigehage , De Houtigehage , Húns , Huins , Hurdegaryp , Hardegarijp , Hûsternoard , Hylpen , Hindeloopen , Idaerd , Idsegahuizum , Skuzum , Idserdaburen , Idzerdabuorren , Idskenhuizen , Jiskenhuzen , Idzegea , Idzega , Iens , Edens , Iewier , Abbewier , Jewier , Ingwert , Engwerd , Iniaheide , Itens , It Beaken , It Fliet , It Heidenskip , Iwert , Jannum , Jellum , Jelsum , Jeth , Jirnsum , Jislum , Jistrum , Eestrum , Jonkershuizen , Jonkersland , Jonkerslân , Jorwert , Jorwerd , Joure , De Jouwer , Jousterp , Jouswerd , Jouswier , Jubbega , Jobbegea , Jubbega-Schurega , Jubbegaastercompagnie , De Kompenije , Jutryp , Jutrijp , Kaard , Kampen , Katlijk , Ketlik , Kettingwier , Keatlingwier , Kie , Kiesterzijl , Kiestersyl , Kimswerd , Kimswert , Kingmatille , Keimpetille , Koehool , Koehoal , Kolderwâlde , Kolderwolde , Kollum , Kollumeroudzijl , Kollumerpomp , De Pomp , Kollumerzwaag , Kollumersweach , Kooihuizen , Kooisloot , Kootstertille , Koatstertille , Kornwerderzand , Kortehemmen , Kortwoude , Koartwâld , Koudehuizum , Koudum , Krabburen , Kûbaard , Kubaard , Kûfurderrige , Koufurderrige , Kuikhorne , Kûkherne , Laag-Duurswoude , Leech-Duerswâld , Laaksum , Laaxum , Landerum , Langedijke , Langedike , Langelille , Langezwaag , Langsweagen , Langweer , Langwar , Leegte , Leeuwarden , Ljouwert , Legemeer , Legemear , Legemar , Lekkum , Lemmer , Leons , Lions , Lichtaard , Lies , Lioessens , Ljussens , Lippenhuizen , Lippenhuzen , Lippenwoude , Loënga , Loaiïngea , Lollum , Longerhouw , Longerhou , Luinjeberd , Lúnbert , Luxwoude , Lúkswâld , Lutjelollum , Lutkepost , Lytsepost , Lytsewierrum , Lutkewierum , Lytshuzen , Lijtshuizen , Makkinga , Makkingea , Mantgum , Marrum , Marssum , Meilahuzen , Menaldum , Menaam , Metslawier , Mitselwier , Middelburen , Midlum , Mullum , Midsland , Midsland aan Zee , Midsland-Noord , Miedum , Mildam , Mildaam , Minnertsga , Minnertsgea , Moddergat , Molkwar , Molkwerum , Montsamabuorren , Morra , Moarre , Moskou , Mounebuorren , Munein , Molenend , Munnekeburen , unnekezijl , Murns , Mirns , Naarderbuorren , Nes , Niawier , Nijewier , Nieuwebildtdijk , Nijebiltdyk , Neuwebrug , Nijbrêge , Nieuwehorne , Nijhoarne , Nieuweschoot , Nijskoat , Nieuwland , Nylân , Nij Altoenae , Nij Amerika , Nieuw Amerika , Nij Beets , Nijbuorren , Nijeberkoop , Nijeberkeap , Nijega , Nijegea , Nijehaske , Nijeholtpade , Nijeholtwolde , Nijelamer , Nijemardum , Nijemirdum , Nijesyl , Nijezijl , Nijetrijne , Nijhuizum , Nijhuzum , Nijlân , Nijland , Noardburgum , Noordbergum , Noardein , Noordwolde , Noordwolde-Zuid , Nykleaster , Oensjerk , Oenkerk , Offingawier , Offenwier , Oldeberkoop , Aldeberkeap , Oldeholtpade , Oldeholtwolde , Oldelamer , Oldeouwer , Alde Ouwer , Oldetrijne , Olterterp , Oosterbierum , Easterbierrum , Oosterburen , Oosterend , Oosternijkerk , Easternijtsjerk , Oosterstreek , Oosterwolde , Easterwâlde , Oosterzee , Oosterzee-Buren , Oosterzee-Gietersebrug , Oosthem , Easthim , Oostmahorn , De Skâns , Oostrum , Eastrum , Oost-Vlieland , East-Flylân , Opeinde , De Pein , Ophuis , Ophûs , Opperburen , Opperkooten , Opperkoaten , Oranjewoud , Oranjewâld , Osingahuzen , Osingahuizen , Otterweg , Oud-Appelscha , Ald-Appelskea , Oud Beets , Oudebildtdijk , Aldebiltdyk , Oude Biltzijl , Ouwe-Syl , Oudega , Aldegea , Oudehaske , Aldehaske , Oudeholtwolde , Aldeholtwâlde , Oudehorne , Aldhoarne , Oude Leije , Aldeleie , Oudemirdum , Aldemardum , Oudeschoot , Aldskoat , Oudewegstervaart , Aldeweisterfeart , Oudwoude , Aldwâld , Ouwster Nijega , Ousternijegea , Ouwsterhaule , Ousterhaule , Overburen , Paesens , Peazens , Parrega , Parregea , Peins , Peperga , Petersburg , Piaam , Pietersbierum , Pitersbierrum , Pikesyl , Piekezijl , Pingjum , Penjum , Polle , Poppenhuzen , Poppenhuizen , Poppenwier , Quatrebras , Raard , Raerd , Ravenswoud , Ravenswâld , Reahûs , Roodhuis , Reduzum , Reidswal , Reidswâl , Reitsum , Remswerd , Rewert , Ried , Rie , Rien , Rijptsjerk , Rijperkerk , Riis , Rijs , Rijsberkampen , Rinsumageest , Rinsumageast , Ritsumazijl , Ritsumasyl , Rohel , Reahel , Roodeschuur , Reaskuorre , Roodkerk , Readtsjerk , Roptazijl , Roptasyl , Rotstergaast , Rotsterhaule , Rottevalle , De Rottefalle , Rottum , Rûgehúzen , Ruigahuizen , Rytseterp , Salverd , Salvert , Sânfurd , Sandfirden , Schalsum , Skalsum , Scharneburen , Scharsterbrug , Skarsterbrêge , Scherpenzeel , Schettens , Skettens , Schiermonnikoog , Schingen , Skingen , ’t Schoor , Skoar , ’t Schoor , Skoar , Schoterzijl , Schraard , Skraard , Seerijp , Selmien , Sexbierum , Seisbierrum , Sibrandabuorren , Siegerswoude , Siegerswoude , Sigerswâld , Sijbrandahuis , Sibrandahûs , Simmerdyk , Zomerdijk , Sint Annaparochie , Sint-Anne , Sint Jacobiparochie , Sint-Jabik , Sintjohannesga , Sint Nicolaasga , Sint Nyk , Sjungadijk , Sjungadyk , Skarl , Skearnegoutum , Scharnegoutum , Nykleaster, De Pôle , Skillaerd , Skou , Schouw , Skrins , Skûlenboarch , Skyldum , Slappeterp , Sleat , Sloten , Slijkenburg , Smalle Ee , Smelle Ie , Smelbrêge , Smallebrugge , Snakkerburen , Snakkerbuorren , Sneek , Snits , Snikzwaag , Sondel , Sonnega , Sopsum , Spannenburg , Spannenburch , Spanga , Spannum , Sparjebird , Sparjeburd , Spears , Spitsendijk , Sprong , Starum , Stavoren , Steenvak , Stienfek , Steggerda , Stiem , Stiens , Strand , Stroobos , Sumar , Suameer , Surhuisterveen , Surhústerfean , Surhuizum , Surhuzum , Surhuizumer Mieden , Surhuzumer Mieden , Suwâld , Suawoude , Swaenwert , Swichum , Sythuizen , Teerd , Teard , Teerns , Tearns , Terband , Terbant , Tergrêft , Terherne , Ter Idzard , Terkaple , Ternaard , Teroele , West-Terschelling , Tersoal , Terwispel , Terwisscha , Tibma , De Tibben , Tichelwurk , Tijeburen , Teyebuorren , Tijnje , De Tynje , Tilburen , Tilbuorren , Tjaard , Tjalleberd , Tsjalbert , Tjeppenboer , Tjerkgaast , Tsjerkgaast , Tjerkwerd , Tsjerkwert , Toppenhuzen , Oppenhuizen , Triemen , De Trieme , Trijehuzen , Tritzum , Tritsum , Tronde , Trophorne , Tsienzerbuorren , Tsjeintgum , Tsjerkebuorren , Tsjalhuzum , Tjalhuizum , Turns , Tirns , Twellingea , Uitwellingerga , Twijzel , Twizel , Twijzelerheide , Twizelerheide , Tytsjerk , Tietjerk , Tzum , Tsjom , Tzummarum , Tsjummearum , Uiteinde , Ungabuurt , Ureterp , Oerterp , Ureterp aan de Vaart , Oerterp oan de Feart , Veenklooster , Feankleaster , Veenwouden , Feanwâlden , Veenwoudsterwal , Feanwâldsterwâl , Vegelinsoord , Veneburen , Venekoten , Fenekoaten , Vierhuis , Vierhuis , Vierhuizen , Vijfhuizen , Fiifhuzen , Vinkega , Visbuurt , Fiskbuorren , Vlieland , Flylân , Voorrijp , Foarryp , Vrouwenparochie , Froubuurt , Waaksens , Waaxens , Waaxens , Wâldsein , Woudsend , Wammert , Wânswert , War , Warfstermolen , Warkum , Workum , Warniahuizen , Warns , Warstiens , Warten , Waskemeer , Waskemar , Weakens , Weardebuorren , Weidum , Weper , De Weper , Weperpolder , Wergea , Werpsterhoek , Werpsterhoek , West aan Zee , Westerburen , Westerbuorren , Westergeest , Westerein , Westernijtsjerk , Westhim , Westhem , Westhoek , Wetsens , Wetzens , Wie , Wier , Wierum , Wieuwens , Wijgeest , Wygeast , Wijnaldum , Winaem , Wijnjeterpverlaat , Weinterpfallaat , Wijnjewoude , Wynjewâld , Wikel , Wijckel , Winsum , Willemstad , Wirdum , Wurdum , Witmarsum , Wytmarsum , ’t Wytfean , Witveen , Wiuwert , Wieuwerd , Wjelsryp , Welsrijp , Wolsum , Wolvega , Wommels , Wonneburen , Wons , Wûns , Wouterswoude , Wâlterswâld , Wyns , Wijns , Wytgaard , Yndyk , Indijk , Ypekolsgea , Ypecolsga , Ysbrechtum , Zandbulten , Sânbulten , Zandburen , Zandhuizen , Zevenbuurt , Zevenhuizen , Zuiderburen , Zuidhorn , Súdhorn , Zurich , Surch , Zwaagwesteinde , De Westerein , Zwagerbosch , Sweagerbosk , Zwarte Haan , Zweins , Sweins maak dan gebruik van de diensten van [careletsel]. Bel of mail ons voor een oriënterend gesprek over uw schadezaak. Ook voor een second opinion als u twijfelt over de afhandeling van uw schadezaak.

De volgende situaties komen in aanmerking voor een schadebehandeling door de specialisten van [careletsel]:

 • U raakt op uw werk betrokken bij een ongeluk en loopt daarbij letsel op
 • Er is u letsel toegebracht door een dier
 • U kocht een gebrekkig product en u raakt gewond.
 • Iemand heeft u schade en letsel berokkend
 • Voertuigschade
 • Kledingschade
 • Reiskosten (bijvoorbeeld naar huisarts, therapeut en/of medisch specialist)
 • Medische kosten (die niet of gedeeltelijk worden vergoed door uw eigen zorgverzekering)
 • Verlies arbeidsvermogen (inkomensschade)
 • Pensioenschade
 • Kosten voor (extra) huishoudelijke hulp
 • Verlies zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld klussen in en om uw woning)

Een overzicht van onze dienstverlening en mogelijkheden:

Waarom een letselschadespecialist inschakelen?
Werkgevers / loonschade – No cure – No Pay of uurtarief?
Advocaat nodig of rechtsbijstandverzekeraar inschakelen?
Bewijs van de schade
Wat te doen bij verkeersongeval
Proces-verbaal van de politie
Wat te doen bij beroepsziekten en arbeidsongevallen
Hoe goed doen wij ons werk?


Deel deze pagina: 

Heeft u gratis advies nodig? Neem vrijblijvend contact met ons op!


Volg ons op Facebook

Contact

Care Letselschade B.V.
Zandstraat 71
6658 CN BENEDEN-LEEUWEN

Route plannen

KvK nummer: 512 333 55
Telefoon: 0487-59 78 50
E-mail: info@careletsel.nl

Care Letselschade in Nederland